Over ons / algemene voorwaarden

De meeste mensen die beginnen met een sport als golfen of tennis, nemen in het eerste seizoen les. Tijdens deze lessen leer je over spelregels en techniek. Bij fitness heeft men het idee, dat als je weet hoe een machine werkt, je dan ook meteen kan fitnessen.

Dit is echter niet het geval, want fitness kent ook spelregels. De basisregel is het optimaliseren van je voedings- en trainingspatroon.

Bij de meeste mensen ontbreekt het echter aan deze basiskennis en dat is precies waar wij  jou bij kunnen helpen.

Fitness is niks anders dan uitproberen welke oefeningen en trainingsmethodes het beste bij jou passen.

Hier ligt de kracht van PD Fitness. Wij gebruiken tal van  schema’s en trainingsmethodes, speciaal gericht op het behalen van jouw doelstelling. Tenslotte willen we maar een ding en dat is ons doel behalen!

Naast standaardschema’s vind je bij ons oefeningen en trainingstechnieken, die hun waarde in de praktijk uitgebreid bewezen hebben en die je niet snel bij een andere aanbieder zult vinden!

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Artikel 1: Aanmelding en persoonlijke pas

A. Inschrijven bij PD Fitness is mogelijk vanaf 18 jaar, of wanneer men jonger is, uitsluitend met toestemming van ouder / voogd.
B. Aanmelding als PD Fitness  lid vindt plaats door het inschrijfformulier volledig in te vullen en te ondertekenen. Na ontvangst door PD Fitness van het inschrijfformulier, vangt het lidmaatschap aan, op de datum die op het inschrijfformulier, door het lid is ingevuld. Indien het lid geen datum heeft ingevuld, gaat het lidmaatschap op de dag van ontvangst van dit inschrijfformulier in. Het inschrijfgeld bedraagt € 10 en is bij inschrijving verschuldigd. PD Fitness is gerechtigd de aangeleverde gegevens te gebruiken t.b.v. communicatie met leden. Het lid is verantwoordelijk voor het invullen van de juiste contactgegevens. Indien deze contactgegevens wijzigen is het lid verantwoordelijk om deze wijzigingen aan PD Fitness  door te geven.
C. Tijdens het eerste bezoek aan de PD Fitness vestiging, zal er voor het lid op vertoon van een geldig legitimatiebewijs, een persoonlijke tag aangemaakt worden, voor het openen van de voordeur. Het lid betaalt hier een borg voor van € 15,00. Bij verlies, beschadiging, of diefstal van uw tag, dient u dit direct te melden en kan men tegen betaling van € 15,00 een nieuwe persoonlijke pas aanschaffen.
D. Bij inschrijving wordt er tevens een digitale foto van het lid gemaakt.

Artikel 2: Lidmaatschap, termijn en betalingsvoorwaarden

A. Een lidmaatschap bij PD Fitness kan op elk gewenst moment ingaan. Na afloop van de minimale looptijd (contractduur), wordt het abonnement automatisch stilzwijgend per maand verlengd, in geval van betaling via automatische incasso.
B. Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar. Betaling dient te geschieden via automatische incasso voor het bedrag dat betrekking heeft op het aangegane lidmaatschap.
C. De maandelijkse incassobedragen worden omstreeks de 27e van de maand afgeschreven voor de daaropvolgende maand van het opgegeven bankrekening nummer.
D. Bij een niet tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag, bijvoorbeeld als gevolg van onvoldoende saldo of stornering om welke reden dan ook, kunnen er administratiekosten in rekening worden gebracht. Indien het lid in gebreke blijft, wordt de vordering ter incasso uit handen gegeven. Alle kosten die hieruit voortvloeien zijn voor rekening van het lid.
E. PD Fitness  respecteert de privacy van alle leden en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld.
F. Toegang tot PD Fitness wordt geblokkeerd, zolang er niet aan de betalingsverplichting is voldaan. Het lid kan dan de toegang tot de PD Fitness  vestiging worden geweigerd.
G. PD Fitness  behoudt zich het recht voor om tarieven tussentijds te wijzigen. Tenminste 3 maanden voor een prijswijziging, worden de leden hiervan in kennis gesteld. Voor de lopende contractduur worden de prijzen niet gewijzigd.
H. Alle ontvangen bedragen worden door PD Fitness  verwerkt conform de wettelijke bepalingen.
I. Abonnementen van PD Fitness zijn strikt persoonlijk en niet overdraagbaar aan derden.

 1. PD Fitness heeft een standaard abonnementstarief dat door acties, bedacht door het management, kan fluctueren.Artikel 3: OpeningstijdenA. PD Fitness  behoudt zich het recht voor om de openingstijden te wijzigen.
  B. Indien het lid geen gebruik maakt van de mogelijkheden die het gekozen abonnement biedt, vindt er geen restitutie van de contributie plaats.
  C. Op officiële en erkende feestdagen is de PD Fitness vestiging gerechtigd om gesloten te zijn.

  Artikel 4: Beëindigen

  A. Beëindiging van het lidmaatschap geschiedt door opzegging. Dit kan uitsluitend door het invullen van een opzegformulier aan de receptiebalie van  PD Fitness;
  B. De opzegtermijn bedraagt voor ieder abonnement 1 volle kalendermaand, na de datum van opzegging.
  C. PD Fitness behoudt zich het recht voor om bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels, of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag, op aangeven van de vestigingsmanager, een lidmaatschap te beëindigen. De contributie voor het na beëindiging nog resterende deel van het betreffende lidmaatschapsjaar, is per datum beëindiging direct verschuldigd en opeisbaar.
  D. PD Fitness  biedt geen mogelijkheid tot het tijdelijk stopzetten van het abonnement voor vakantiedoeleinden, medische doeleinden of overige doeleinden die de looptijd tussentijds onderbreken.

  Artikel 5: Onbemande uren

 

 1. Buiten de reguliere openingstijden zijn geen medewerkers aanwezig in het pand. Dit houdt in dat je zelf extra alert dient te zijn op de eigen veiligheid en de veiligheid van anderen. Het betreden van het pand is volledig voor eigen risico. Wij adviseren om bij twijfel over de gezondheid niet te sporten buiten de gebruikelijke openingstijden. Daarnaast adviseren wij om, indien mogelijk, altijd in gezelschap van een vriend, familielid, collega of partner te sporten.
 2. Het Lid dient de bediening van de alarmmelders te begrijpen en stemt ermee in om deze alleen in noodsituaties te gebruiken. Bij misbruik van de alarmmelders kan PD Fitness de kosten daarvan op het Lid verhalen, al dan niet in combinatie met een boete van € 150,00.

 

 

Artikel 6: Risico en aansprakelijkheid

A. Het gebruik maken van de apparatuur, het volgen van een programma of van cursusonderdelen en/of activiteiten van welke aard ook, bij PD Fitness, is geheel voor eigen risico van het lid.
B. PD Fitness, de vestigingsmanager en overige werknemers en/of andere hulppersonen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van het lid en/of derden, ontstaan op welke wijze dan ook.

 1. PD Fitness, de vestigingsmanager en overige werknemers en/of andere hulppersonen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het lid en/of derden. Wij adviseren dan ook om geen waardevolle spullen mee te nemen naar PD Fitness.
  D. Het lid is aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen van PD Fitness, indien deze schade aan nalatigheid en/of schuld van dit lid is te wijten.
  E. Ieder lid dient verantwoordelijk om te gaan met de eigen lichamelijke conditie.
  F. Ieder lid is zelf verantwoordelijk voor het consulteren van een huisarts, voordat hij/zij bij PD Fitness gaat sporten.
  G. Om over u en onze veiligheid/eigendommen te waken maakt PD Fitness gebruik van cameratoezicht/bewaking. Alle beelden kunnen één week worden bewaard en zullen indien nodig gebruikt worden als bewijslast.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 7: Huisregels

A. Het lid wordt geacht op de hoogte te zijn van de huisregels van de PD Fitness  vestiging en hiernaar te handelen.
B. De algemene voorwaarden en de huisregels van de PD Fitness  vestiging staan op de website www.pdfitness.nl en zijn bij de balie van de PD Fitness  vestiging op te vragen.

Artikel 8: Algemene voorwaarden, toepasselijk recht en forumkeuze

A. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten door of met PD Fitness  aangegaan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
B. Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen het lid en PD Fitness, zullen worden beslecht door een bevoegde rechter in het arrondissement waar de PD Fitness hoofdvestiging is gevestigd.
C. Door zijn inschrijving verklaart het lid de algemene voorwaarden en de huisregels van PD Fitness  te kennen en te accepteren.
D. PD Fitness  is gerechtigd de huisregels en algemene voorwaarden te wijzigen. Gewijzigde huisregels gelden per direct voor iedereen; gewijzigde algemene voorwaarden gelden voor nieuwe leden en voor leden waarvan het lidmaatschap op grond van art. 2 a van deze algemene voorwaarden wordt verlengd.
Huisregels

• Het is verplicht een handdoek te gebruiken tijdens het trainen.

 • We sporten hier met meerdere mensen tegelijk. Houd niet onnodig machines bezet, of geef anderen de kans om ook gebruik te maken van de machines.
  • Het is niet toegestaan etenswaren te nuttigen in de sportzalen & kleedkamers.
  • Dranken mogen alleen in de sportzalen genuttigd worden in een daarvoor bestemde bidon of goed afsluitbaar drinkflesje.
  • Mobiel bereikbaar zijn is soms gewenst en wordt dan ook toegestaan mits u rekening houdt met uw collega sporters.
  • Het is verplicht om schone (zaal)sportschoenen en schone sportkleding te dragen in de sportzalen. De zolen mogen niet afgeven op de vloer en mogen niet op straat zijn gedragen, om hygiënische redenen. Het dragen van andere kleding dan sportkleding tijdens sport is niet toegestaan.
  • Hoofdbedekking is niet toegestaan, met als enige uitzondering een sporthoofddoek welke strak om het hoofd gedragen wordt op een zodanige wijze dat deze niet verstrikt kan raken in een fitness apparaat.
  • Het is niet toegestaan om jassen of tassen mee te nemen in de sportzalen.
  • Het is wenselijk binnen PD Fitness geen andere taal te voeren dan Nederlands of Engels. Dit om een eventueel (vals) gevoel van intimidatie te voorkomen.
  • Roken en het gebruik van verkoop van drugs, alcohol of stimulerende middelen is niet toegestaan in PD Fitness.
  • Incorrect, ruw of agressief gedrag kan leiden tot het beëindigen van het lidmaatschap en ontzegging van de toegang tot PD Fitness.
  • Fitnessmateriaal (matjes, handgewichtjes, stangen, schijven etc) dient na gebruik teruggelegd te worden op hun plek.
  • 15 minuten voor sluitingstijd wordt aangegeven dat PD Fitness gaat sluiten.
  • De abonnementhouder/ster verklaart door ondertekening van deze lidmaatschapsovereenkomst de door PD Fitness  opgestelde huisregels na te leven en de instructies uit te voeren. PD Fitness  is te allen tijde gerechtigd om eenieder die zich niet aan de regels houdt de toegang, voor en door PD Fitness  te bepalen duur te ontzeggen, zonder enig recht op restitutie van reeds betaalde abonnementsgelden.
  • Alle gevallen en/of situaties waarin bovenstaand reglement niet voorziet, worden uitsluitend door de directie van PD Fitness  beoordeeld en beslist.